thin

Propozície:

Dátum a miesto konania:

29.08.2023 – utorok (štátny sviatok)

Futbalové ihrisko v obci Lackovce (okres Humenné)Kategórie / Dlhá trať

Muži A od 18 do 39 rokov

Muži B od 40 do 49 rokov

Muži C od 50 do 59 rokov

Muži D nad 60 rokov

Muži Absolútne poradie

1 – 5 miesto (len pre domácich pretekárov*)


Ženy E od 18 do 39 rokov

Ženy F od 40 do 49 rokov

Ženy G nad 50 rokov

Ženy Absolútne poradie

1 – 5 miesto (len pre domáce pretekárky*)

Kategórie / Krátka trať

Muži A od 18 do 39 rokov

Muži B od 40 do 49 rokov

Muži C od 50 do 59 rokov

Muži D nad 60 rokov

Muži Absolútne poradie

1 – 5 miesto (len pre domácich pretekárov*)


Ženy E od 18 do 39 rokov

Ženy F od 40 do 49 rokov

Ženy G nad 50 rokov

Ženy Absolútne poradie

1 – 5 miesto (len pre domáce pretekárky*)

Juniori do 18 rokov

Juniorky do 18 rokovOsoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)

Detské preteky ( registrácia na mieste v deň pretekov )

Detské preteky

( registrácia na mieste v deň pretekov )

Starší žiaci 13 – 15 rokov – 900 m

Mladší žiaci 11 – 12 rokov – 600 m

Mini 9 – 10 rokov – 300 m

Mikro 6 – 8 rokov – 150 m

Baby 3 – 5 rokov – 50 m

Prezentácia – na mieste štartu

Dospelí

Dlhá trať – 07.00 – 08.30 hod. v Lackovciach

(odchod autobusu do Sniny o 08.30)

09.30 – 09.50 hod. v Snine

(len pre on-line registrovaných)

Krátka trať – 07.00 – 11.45 hod. v Lackovciach

Deti

10.00 – 13.15 hod. v Lackovciach

Za on-line prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného.

Registrácia detí sa uskutoční na mieste

( nie je nutná on-line registrácia )

Štart a cieľ:

Dlhá trať Snina (mestský úrad) – Lackovce

(futbalové ihrisko)

Krátka trať Lackovce (futbalové ihrisko)

Detské preteky Lackovce (futbalové ihrisko)

Štart pretekov:

Polmaratón: odchod autobusu do Sniny o 08:30 hod. Štart 10:00 hod. v Snine pred mestským úradom

Krátka trať: o 12:00 hod.

Detské preteky: o 13:30 hod.

Povrch:

Poľné cesty, lesné cesty, chodníky ( Singletracky )

a asfalt (cca 1 km)

Občerstvenie a registrácia

Dlhá trať – 4 x na 7,2 km, 17,4 km, 25,8 km, cieľ

Krátka trať – 2 x na 4 km, cieľ

Registrácia

Maximálny počet pretekárov na dlhej trati je 30 !!! Maximálny počet pretekárov na krátkej trati je 70 !!! Registrácia pretekárov:

* cez on-line registráciu na www.racetime.sk

* Dlhá trať s úhradou do 22.08.2023

* Krátka trať s úhradou do 22.08.2023

* 29.08.2023 (v deň pretekov)

do 15 minút pred štartom jednotlivých kategórií

Po on-line registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť

a priniesť so sebou na prezentáciu alebo pri prezentácií ukázať registračný QR kód, ktorý Vám bude zaslaný

na emailovú adresu. Za prihláseného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného.

On-line registrovaný pretekár v cene štartovného po pretekoch získava občerstvenie (stravu a nápoj).

Každý on-line registrovaný pretekár s uhradeným štartovným má garantované štartovné číslo s čipom, cieľovú fotografiu a video podľa čísla, SMS s časom, fotografie počas behu a občerstvenie v cieli. K dispozícii sú šatne, sprcha, WC a zdravotná služba v cieli.

Štartovné

Dlhá trať: dobrovoľné 5,- €

(na rozvoj a údržbu bežeckých, turistických

a cyklistických trás v regióne)


Krátka trať: dobrovoľné 5,- €

(na rozvoj a údržbu bežeckých, turistických

a cyklistických trás v regióne)


Deti: dobrovoľné štartovné na podporu činnosti organizátora OZ Laborecká MTB

a Cykloklubu Humenné


Domáci*: zdarma

* pretekár s trvalým pobytom v obci Lackovce


Všetky štartujúce deti majú nárok na jedlo a nápoj.


Vyhodnotenie:

Detské kategórie po odbehnutí

všetkých detských kategórii.

Hlavné kategórie od 14:30 hod.

Ceny

Každý pretekár, ktorý úspešne absolvuje celú trať,

získa účastnícku medailu.

V každej hlavnej kategórii získavajú

prví traja poukážku na nákup alebo vecné ceny.

Detské kategórie vecné ceny.

DLHÁ TRAŤ

Občerstvenie:

4 x

7,2 km

17,4 km

25,8 km

cieľ

KRÁTKA TRAŤ

Občerstvenie:

2 x

4 km

cieľ

Podmienky účasti:

Podujatie sa uskutoční za každého počasia.

V prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia, nezískania potrebných povolení na prechod územiami, si usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.


Preteky sa uskutočnia za plnej cestnej premávky, na vlastne nebezpečenstvo. Učastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov

a usporiadateľov.


Pretekárom pred pretekmi odporúčame absolvovať lekársku prehliadku.


Osoby do 18 rokov su povinné k prihláške doložiť pisomný súhlas rodičov (!)


Všetci účastníci sa musia správať športovo a bez prekážania umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli.


Ak účastník opustí trať z akýchkoľvek príčin, musí

sa vratiť na trať v tom istom bode ako ju opustil.


Štartovné čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú

sa poškodzovať a upravovať. Sú viazané na prihlášku

a sú neprenosné na inú osobu.


Účastník je povinný správať sa ohľaduplne k prírode

a jej obyvateľom.


Zákaz vyhadzovania akéhokoľvek odpadu

mimo TRATE.


Účastník je povinný odpadky vyhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Použité obaly od tyčiniek a gélov vziať so sebou.


Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí absolvujú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.


Účastník pretekov ako aj zákonný zástupca svojim podpisom berú na vedomie zodpovednosť

pretekára / účastníka pretekov / za škodu spôsobenú

na majetku alebo zdravi voči tretím osobám a škode

na zdravi a majetku spôsobenú sebe!


Pretekár si je vedomý, že svojou prezentáciou priamo pred štartom odsuhlasuje, že je oboznameny a suhlasi

s podmienkami a povinnosťami pretekára k týmto pretekom.


Dodatočné informácie:

Platby on-line prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátene.


Doklad o zaplateni si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.


V pripade neuskutočnenia pretekov z dovodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.


*Domáci pretekar – pretekár s trvalým pobytom v obci Lackovce

Informácie:

Registrácia: www.racetime.sk,

Boris Kakuta 0918 980 353

Značenie trate: Michal Danko 0950 442 448,

Daniel Karandyšovský 0908 994 391

info@laboreckamtb.sk www.laboreckamtb.sk

Vyhotovil: Michal Danko 0950 442 448 info@laboreckamtb.sk

Daniel Karandyšovský 0908 994 391 cyklohe@gmail.com

thin